Yönetmelik

 

KOCAELİ BAROSU

STAJ KURULU VE STAJ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 

 1. BÖLÜM

 

AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

 

Amaç ve Kapsam      :

 

Madde 1-        : Baro Yönetim Kurulu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Staj Eğitim Yönetmeliğinden kaynaklanan görevlerini bilimsel ilkelere uygun ve sürekli biçimde yerine getirebilmek amacıyla Kocaeli Barosu Staj Kurulunu kurmuştur.

 

Bu yönerge Kocaeli Barosu'na kayıtlı Stajyerlerine; staj başvurularından itibaren staj bitimine kadar uygulanacak kural ve esaslar ile staj eğitimine ilişkin esasları kapsar.

 

Staja Başlama

 

Madde 2-        :1136 sayılı Avukat Kanunu ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğihükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan ve stajyer listesine kaydı kesinleşen adayın stajı kayıt tarihi itibariyle başlar.

 

Mahkemelerde ve Adalet Daireleri ile Avukat yanında Staj:

 

Madde 3-        : Stajyer Avukat, mahkemelerde ve adalet Daireleri ile Avukat yanındaki staj süresince Avukatlık Kanunu veT.B.B. Staj Eğitim Yönetmeliği ile Kocaeli Barosu Staj Kurulu ve Stajyer Eğitimi Yönergesi hükümlerine uymak zorundadır.

 

2.   BÖLÜM

 

STAJ KURULU ve STAJYER TEMSİLCİLERİ

 

Staj Kurulu     :

 

Madde 4-        :Staj Kurulu, Baro Yönetim Kurulunun koordinatör olarak görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile, yönetim kurulu dışından seçeceği, AvukatlıkKanunu’nun 90.maddesinde belirtilen şartları haiz dokuz avukat olmak üzeretoplam on avukattan oluşur.Koordinatör üyenin görev süresi yönetim kurulu üyeliğindeki görev süresi kadar; diğer üyelerin görev süresi ise üç yıldır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik, Baro Yönetim Kurulunca doldurulur.

                       

Görevleri        :

 

Madde 5-        :Staj Kurulunun görevleri;

 

 1. Staj eğitim programını ve takvimini hazırlayıp uygulamak
 2. Eğitim yapılacak hukuk dallarını, eğitim görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, gerektiğinde görevden almak,
 3. Stajyer Avukatların Yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetlemek,
 4. Staj eğitiminin amacına uygun yapılmasını sağlamak üzere her türlü etkinliği gerçekleştirmek, yazılı, görsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak,
 5. Avukatlık stajını daha nitelikli ve verimli geçmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

 

Çalışma Biçimi :

Madde-6        : Staj Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve sekreter seçer, görev dağılımı yapar. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar ve toplantı yeter sayısının hesabında yönetim kurulu üyesi olan koordinatör üye dikkate alınmaz.

Kurul olağan olarak ayda bir kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı gün ve saati kurul sekreteri tarafından üyelere duyurulur.

 

Stajyer Temsilcileri:

 

Madde-7       : Stajyer temsilcisi her eğitimdöneminden önce, Staj Kurulunca belirlenecek bir toplantıda stajyerler tarafından bir asil ve iki yedek olmak üzere seçilir. Görev staj bitim belgesinin alınması ile sona erer. Stajyer temsilciliğinin görevinin eğitim dönemi içinde sona ermesi halinde dönem sonuna kadar yedek temsilci görev alır.

 

Görevleri:

 

Madde 8-:Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı sağlamak, staj kurulunun ve  Baronun etkinliklerine katılmak ve diğer stajyerlerin katılımını sağlamak, stajyerlerin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini staj kuruluna ve Baro yönetim kuruluna sunmak.

 

 

3.   BÖLÜM

 

STAJ EĞİTİMİ İLKE VE ESASLARI

Eğitimin Amacı    :

 

Madde 9-: Stajyerlerin özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı uygulamada

karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukatlar yetiştirmek için staj eğitim çalışmaları yapmaktır.

 

Eğitimin Şekli:

 

Madde 10-:Staj eğitimin uygulamaya yönelik olmasına, stajyerlerin dava dosyası hazırlama ve duruşmalarda dikkat edilmesi gereken konuların işlenmesine özen gösterilir.

 

 

 

 

 

 

Eğitim Programı ve Takvimi :

 

Madde 11-: Eğitim dönemi her yıl 1 Ocak günü başlar ve 30 Ekim günü sona erer.

Eğitim döneminin başlangıç ve sona eriş ve ara tatil süreleri Staj Kurulu tarafından belirlenir.

 

            Staj eğitim programı 60 saati avukatlık hukuku, meslek ilke ve kuralları ile uygulamada avukat konularına ayrılmış olmak şartıyla 120 saat katılımı zorunlu eğitimden oluşur. Staj eğitimi Avukatlık Kanunu’nda belirtilen haller dışında kesintisiz yapılır. Staj dönemi içinde bir başka barodan nakil yoluyla Kocaeli Barosu’na kaydolan stajyerlere TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

            Staj eğitim programında Avukatlık Hukuku dışında aşağıdaki hukuk dalları ile ilgili olarak eğitim verilmesi zorunludur.

 

 • Medeni Usul Hukuku
 • Türk Medeni Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ceza Usul Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İcra İflas Hukuku

 

Staj kurulu yukarıda sayılanlar haricinde eğitim programına katılımı zorunlu olan ders koyabileceği gibi katılımı stajyer avukatın isteğine bırakılan dersler de koyabilir.

           

Diğer Eğitim Faaliyetleri:

 

Madde 12-:Stajyerler,

 

a)   11.maddede belirtilen derslere katılımın dışında Baro Staj Kurulunca veya Baro tarafından düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferansların organizasyonunda görev almak ve tüm faaliyetlere,

b)   Baro Yönetim Kurulu, Çalışma Komisyonları ya da Eğitim Kurulu tarafından yapılacak araştırma, anket vs. çalışmalarına,

c)   Adli Yardım Bürosu ve Yönetim Kurulunca görevlendirildiğinde Baronun diğer Komisyon çalışmalarına katılmakla yükümlüdürler.

 

Staj Katılım Belgesi   :

 

Madde 13-      : Staj Kurulu, Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren adaya bir katılım belgesi verilir. Bu belge Baro Yönetim Kurulunca verilecek Staj Bitim Belgesine dayanak oluşturur. Baro Yönetim Kurulu stajyerin katılım belgesini almadan staj bitim belgesi vermemeye özen gösterir.

 

 

 

 

 

4.   BÖLÜM

 

STAJIN SONA ERMESİ

 

 

Değerlendirme     :

 

Madde 14-: Stajyerin, altı aylık adliye stajı ile avukat nezdindeki ikinci altı aylık stajını başarı ile tamamlamış ve staj eğitimine katılım belgesi almaya hak kazanmış stajyerler için staj bitim belgesi verilmesi Staj Kurulu tarafından Baro Yönetim Kurulunaönerilir.

 

Stajın Uzatılması :

Madde 15-: Staj Kurulu, gerek Adliye ve gerekse yanında staj yaptığı avukattarafından verilen raporlarında ve gerekse staj katılım belgesinde yetersiz veya devamsız olduğu belirtilen stajyerin staj süresinin en çok altı aya kadar uzatılma önerisini Baro Yönetim Kuruluna iletir.

 

Yemin Töreni       :

 

Madde 16-: Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğinebaşlarken and içmeleri ve ruhsat teslimi için Baro Yönetim Kurulunca bir törendüzenlenir.

 

Uygulanacak Hükümler:

 

Madde 17-              : İş bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Staj Eğitim Yönetmeliği ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uygulanır.

 

Yürürlük   :

 

Madde 18-:İş bu yönerge Kocaeli Barosunun 13.10.2021 tarih ve 43/44. Sayılı Yönetim Kurulu'nda kabul edilmiş ve Baro Genel Kurul onayı alınıncaya kadar Yönetim Kurulu' nca yürürlüğe konulmuştur.