Yargı Harçları

A) Mahkeme harçları:

ecblank

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

ecblank

I- Başvurma harcı:

ecblank

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

ecblank

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

12,80ecblank

 

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     

27,70ecblank

 

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 

42,60

 

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 226,90ecblank,ecblank

 

II- Celse Harcı:

ecblank

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

ecblank

1.Sulh mahkemeleri:

ecblank

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (14,40 TL'den aşağı olmamak üzere)  

(Binde 2,27)ecblank

b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   

15,80ecblank

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (25,20 TL'den az olmamak üzere)    

(Binde 2,27)ecblank

III- Karar ve ilam harcı:

ecblank

1.Nispi harç:

ecblank

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                          

(Binde 68,31)Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.ecblank,ecblank

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)    

(Binde 11,38)ecblank

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)     

(Binde 4,55)ecblank

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) 

(Binde 11,38)ecblank

e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

ecblank

f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden  

(Binde 68,31)Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti 
binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. Nispi harçlar  (25,20 TL)'den aşağı olamaz.ecblank,ecblank

2. Maktu harç:

ecblank

a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 

27,70ecblank

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 

57,60ecblank

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında

45,60ecblank

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   

45,60IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında136,00b)(Anayasa Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında136,00d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda75,50e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında75,50f)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )g)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )h)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010)195,40(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)ecblank

B) İcra ve iflas harçları:

ecblank

I. İcra harçları:

ecblank

1.İcraya başvurma harcı     

27,70ecblank

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 

27,70ecblank

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

ecblank

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan 

(Yüzde 4,55)ecblank

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

(Yüzde 9,10)ecblank

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  

(Yüzde 11,38)ecblank

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan     

(Yüzde 4,55)ecblank

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan

(Yüzde 2,27)ecblank

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:

ecblank

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    

(Yüzde 2,27)ecblank

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

(Yüzde 4,55)ecblank

g)Menkul tesliminde;

ecblank

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde 

(Yüzde 2,27)ecblank

(Yüzde 4,55)h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar 
ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen 
tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.ecblank

4.İdare harçları:  

ecblank

 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

19,20ecblank

II. İflas harçları:

ecblank

1.Maktu harç:

ecblank

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı  

45,60ecblank

2.Konunun değeri üzerinden harç:

ecblank

a)İflasta paylaşılan para üzerinden 

(Yüzde 4,55)ecblank

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 

(Binde 11,38)III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 64,90(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle 
yerine getirildiği her bir işlem için)ecblank

C) Ticaret sicili harçları:

ecblank

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

ecblank

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

ecblank

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

206,00ecblank

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

590,70ecblank

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

1.331,10ecblank

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

ecblank

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

102,10ecblank

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

146,30ecblank

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

323,90ecblank

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

ecblank

(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil) 

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)ecblank

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

102,10ecblank

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

146,30ecblank

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

323,90ecblank

4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

ecblank

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

39,80ecblank

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

57,60ecblank

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

102,10ecblank

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

ecblank

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

ecblank

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

10,20ecblank

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  

34,00ecblank

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

ecblank

I. Suret harçları:

ecblank

a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

1,70ecblank

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,70ecblank

c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

4,10ecblank

d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

4,10ecblank

Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

ecblank

II. Muhafaza harçları:

ecblank

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

ecblank

a)Bir yıla kadar  

(Binde 11,38)ecblank

b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için 

(Binde 5,69)ecblank

III. Defter tutma harçları:

ecblank

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (14,40 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden 

(Binde 4,55)ecblank

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

ecblank

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         

(Binde 4,55)ecblank

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise  

42,60ecblank

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  

42,60ecblank

IV. Miras işlerine ait harçlar:

ecblank

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden 

(Binde 4,55)ecblank

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

ecblank

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

ecblank

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

ecblank

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   

(Binde 1,13)ecblank

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     

57,60