Yönerge

KOCAELİ BAROSU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM

AMAÇ, KURULUŞ VE DAYANAK

 

Amaç

Madde 1: Bu Yönerge ile Kocaeli Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

 

Kuruluş                                                                     

Madde 2: Kocaeli Barosunun 18.04.2012 tarih ve 19/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Avukat Hakları Merkezi kurulmuştur.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik 19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

II. BÖLÜM

MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ

 

Madde 4: Avukat Hakları Merkezinin amacı, hukukun üstünlüğünü, savunmanın ve yargının bağımsızlığını ilke edinerek; ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ile mesleki sorunların tespiti ve çözümlenmesi konusunda uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

 

III. BÖLÜM

MERKEZİN GENEL YAPILANMASI

 

Madde 5: (a) Yönergede belirtilen görev ve yetkiler merkez tarafından yerine getirilir. Merkez teşkilatı; Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi, en az bir (1) hukukçu personel ve 5 (beş) üyeden oluşan Yürütme Kurulu ile kurulun koordinasyonunu yönettiği üyelerden oluşur.

 

(b) Baro Yönetim Kurulu; üyelerinden birini organlar ve yürütülecek çalışmalar arasındaki irtibatı ve düzeni sağlamak, merkez çalışmalarını izlemek ve denetlemek üzere görevlendirir.

 

(c) Baro Yönetim Kurulu; merkez çalışma konuları ve işlemlerinde görev almak üzere en az bir hukukçu personel görevlendirir.

 

(d) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenen hususlar hakkında son karar organıdır.

 

Madde 6: Yürütme Kurulu;

(a) Yürütme Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve hukukçu personel dışında 5 (beş) üyeden oluşur. İlk Üyeler; yapılacak duyuru üzerine yapılan başvurular arasından AHM Merkezinin görüş ve önerileri de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İlk yürütme kurulundan sonraki kurulların seçimi, seçimli olağan genel kurulu takip eden ay içinde yapılır.

 

(b) Yürütme Kurulu ilk toplantısında yapılacak seçimle kendi üyeleri arasından Avukat Hakları Merkezi Başkanını, Başkan Yardımcısını ve Sekreterini belirler.

 

Başkan, daha önce Yürütme Kurulu bünyesinde en az 1 (bir) yıl görev almış üyeler arasından seçilir. Bu şartı taşıyan bir üye bulunmaması halinde daha önce hiç görev almamış bir üyenin Başkan seçilmesi mümkündür.

 

(c) Aksi kararlaştırılmadıkça kurul, ayda en az iki kez, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir.

 

(d) Yürütme Kurulu; Merkeze yapılan başvuruları, AHM Başkanı tarafından getirilen ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşür. Başvurulara ve diğer konulara ilişkin çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

 

Avukat Hakları Merkezi

Madde 7: Yürütme Kurulu ve yazılı talep üzerine üye olan avukat ve stajyer avukatlardan oluşur.

 

IV. BÖLÜM,

KOORDİNATÖRÜN, YÜRÜTME KURULUNUN VE MERKEZİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Koordinatörün Görev ve Yetkilileri

Madde 8: Avukat Hakları Merkezi ile Baro Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamaktır. Koordinatör üye dilediği toplantıya katılabilir. Gerek görülmesi halinde Yönetim Kurulu birden fazla koordinatör atayabilir.

 

Yürütme Kurulu ve AHM Başkanının Görev ve Yetkileri

 

Madde 9: Yürütme Kurulu Sekreteri, merkeze yapılan başvurulara ilişkin evrakları esas numarası vermek suretiyle dosyalar; alınan kararlar doğrultusunda işlem yapar, tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyalarda saklar. Dosya ve evrakların tasnif ve muhafazası için Baro Hukuk Müşavirliğine bağlı bir personel görevlendirilebilir.

 

AHM Başkanı gelişmeler hususunda Yürütme Kurulunu bilgilendirir. Yürütme Kurulu, Merkez tarafından yapılan çalışmaları yılda bir rapor hazırlamak suretiyle koordinatör aracılığıyla Baro Yönetim Kurulu'na sunar.

 

Merkezin Görev ve Yetkileri

Madde 10: Avukat Hakları Merkezi’nin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 

a) Avukatlık onuru ve meslek düzeninin korunmasına, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Avukatın avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak.

c) Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale ve benzeri durumlara ilişkin sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, rapor düzenlemek ve yayınlamak.

d) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik durumlarının geliştirilmesine yarayacak inceleme ve çalışmalar yapmak,

e)  Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak.

f) Avukat haklan ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

g) Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun avukat hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,

h) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

 

V. BÖLÜM

İŞLEYİŞ

 

Çalışma Esası

Madde 11: Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

 

Görev Süresi

Madde 12: Avukat Hakları Merkezi organlarının görev süresi 2 (iki) yıldır.

 

Merkez Toplantıları

Madde 13: Avukat Hakları Merkezi en az ayda bir kez toplanır. Toplantıların gün ve saatleri sekreter tarafından belirlenir ve üyelere bildirim her türlü iletişim aracı ile yapılır.

 

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 14: Gerek Yürütme Kurulu gerekse Merkez toplantıları için, toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 

Çağrı Üzerine Gidilen Görevler

Madde 15: Merkezin görev ve yetkileri dahilinde kalan ve meslektaşların çağrısı üzerine olay yerine intikali gerektiren durumlarda Avukat Haklan Merkezi üyelerinden en az 1 (bir) kişi Koordinatör veya Kocaeli Barosu tarafından belirlenecek bir Baro Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte olay yerine giderek gerekli işlemleri yapar; tutanakları tutar. Koordinatör veya belirlenecek Baro Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunamaması halinde Avukat Hakları Merkezi adına olay yerine intikal eden üyeler de gerekli işlemleri yapmaya ve tutanak tutmaya yetkilidir.

 

VI. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Bütçe

Madde 16: Avukat Hakları Merkezinin gelir ve giderleri Baro bütçesinden ayrılan paydan oluşur.

 

Masraf ve İhtiyaçlar

Madde 17: Meslektaşların sorunları ile ilgili olarak Avukat Haklan Merkezine başvuru yapabilmeleri ve Avukat Hakları Merkezi'nin etkin çalışabilmesi için gereken telefon, telefon hattı ve acil durumlarda olay yerine intikal için araç temini dahil diğer ihtiyaçlar imkanlar da göz önüne alınmak suretiyle Kocaeli Barosu tarafından ayrılan bütçe içerisinden ve Kocaeli Barosu tarafından karşılanır.

 

Yürürlük

Madde 18: Bu Yönerge Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu'nun 26.02.2020  tarih ve …../….. sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yönerge Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulüyle yürürlüğe girer.