Yönerge

KOCAELİ BAROSU 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM

Amaç, Kuruluş ve Dayanak

Amaç

Madde 1: Bu Yönerge ile Kocaeli Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

Kuruluş                                                                      

Madde 2: Kocaeli Barosunun 18/04/2012 tarih  ve 19/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Avukat Hakları Merkezi kurulmuştur.

Hukuki Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik 19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

II. BÖLÜM
Merkezin Amaç ve İlkeleri

Madde 4: Avukat Hakları Merkezinin amacı, hukukun üstünlüğünü, savunmanın ve yargının bağımsızlığını ilke edinerek; ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ile mesleki sorunların tespiti ve çözümlenmesi konusunda uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

 

III. BÖLÜM

Merkezin Genel Yapılanması

Koordinatör

Madde 5: Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun kendi içinden belirlediği Avukat Hakları Merkezi ile ilgili sorumlu üye Koordinatör olarak görevlendirilir.

Hukukçu Personel

Madde 6: Kocaeli Barosu, Avukat Haklan Merkezi'ne ilişkin işlemlerin yürütülmesi için en az bir hukukçu personel belirler.

Avukat Hakları Merkezi Organ ve Üyeleri

Madde 7: Avukat Haklan Merkezi Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve yazılı talep üzerine üye olan avukat ve stajyer avukatlardan oluşur. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter üyeler tarafından kendi içlerinden seçilir. 

IV. BÖLÜM

Koordinatörün, Hukukçu Personelin ve Merkezin Görev ve Yetkileri

Koordinatörün Görev ve Yetkilileri

Madde 8: Avukat Hakları Merkezi ile Baro Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.

Koordinatör üye dilediği toplantıya izleyici olarak katılabilir.

 

Hukukçu Personelin Görev ve Yetkileri

Madde 9: Merkez Hukukçu Personeli, merkeze yapılan başvurulara ilişkin evrakları esas numarası vermek suretiyle dosyalar; alınan kararlar doğrultusunda işlem yapar, tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyalarda saklar. Gelişmeler hususunda Başkan. Başkan Yardımcısı ve Sekreter'i bilgilendirir. Merkez tarafından yapılan çalışmaları 6 ayda rapor hazırlamak suretiyle koordinatör aracılığıyla Baro Yönetim Kurulu'na sunar.  Hukukçu personel dilediği toplantıya izleyici olarak katılabilir.

Merkezin Görev ve Yetkileri

Madde 10: Avukat Hakları Merkezi’ nin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

a)   Avukatlık onuru ve meslek düzeninin korunmasına, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Avukatın avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak.

c)    Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale ve benzeri durumlara ilişkin sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, rapor düzenlemek ve yayınlamak.

d) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik durumlarının geliştirilmesine yarayacak inceleme ve çalışmalar yapmak,

e)    Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak.

f)      Avukat haklan ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

g)   Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun avukat hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını
geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,

h) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak. 

 

V. BÖLÜM

İşleyiş 

Çalışma Esası

Madde 11: Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

 

Görev Süresi

Madde 12: Avukat Hakları Merkezi organlarının görev süresi 2 (iki) yıl olup Baro Genel Kurulu'nu takip eden ilk ay içerisinde yapılacak olan toplantıda yeniden seçim yapılarak organlar belirlenir.

Merkez Toplantıları

Madde 13: Avukat Hakları Merkezi 15 günde bir toplanır. Toplantıların gün ve saatleri sekreter tarafından belirlenir ve üyelere bildirim her türlü iletişim aracı ile yapılır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 14: Toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Çağrı Üzerine Gidilen Görevler

Madde 15: Merkezin görev ve yetkileri dahilinde kalan ve meslektaşların çağrısı üzerine olay yerine intikali gerektiren durumlarda Avukat Haklan Merkezi üyelerinden en az 2 (iki) kişi Koordinatör veya Kocaeli Barosu tarafından belirlenecek bir Baro Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte olay yerine giderek gerekli işlemleri yapar; tutanakları tutar. Koordinatör veya belirlenecek Baro Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunamaması halinde Avukat Hakları Merkezi adına olay yerine intikal eden üyeler de gerekli işlemleri yapmaya ve tutanak tutmaya yetkilidir.

 

VI. BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe

Madde 16: Avukat Hakları Merkezinin gelir ve giderleri Baro bütçesinden ayrılan paydan oluşur.

Masraf ve İhtiyaçlar

Madde 17: Meslektaşların sorunları ile ilgili olarak Avukat Haklan Merkezine başvuru yapabilmeleri ve Avukat Hakları Merkezi'nin etkin çalışabilmesi için gereken telefon, telefon hattı ve acil durumlarda olay yerine intikal için araç temini dahil diğer ihtiyaçlar imkanlar da göz önüne alınmak suretiyle Kocaeli Barosu tarafından ayrılan bütçe içerisinden ve Kocaeli Barosu tarafından karşılanır.

VII.BÖLÜM

Son Hükümler ve Yürürlük Son Hükümler 

Geçici Madde 1: Yönergenin kabul edildiği Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu toplantısını takip eden ilk toplantıda Merkez haline gelen Mesleki Sorunlar ve Avukat Hakları Komisyonu’nun Başkanlık görevini yürüten üyesinin başkanlığında Avukat Hakları Merkezi'nin Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçimleri yapılır. Bu seçimle göreve gelen üyeler bir bu görevlerini bir dahaki Kocaeli Barosu Genel Kurulu'nu takip eden bir aylık süre içerisinde yapılacak toplantıya kadar sürdürür.

Yürürlük

Madde 18: Bu Yönerge Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu' nun 18/04/2012  tarih ve 19/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.Yönerge Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu' nun kabulüyle yürürlüğe girer.