CMK Uygulaması Hakkında İç Yönetmeliği

CMK Uygulaması Hakkında İç Yönetmeliği

KOCAELİ BAROSU CMK İÇ YÖNERGESİ 

 

Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan CMK Uygulama Servisi ile CMK Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

(2) Bu Yönerge ile Kocaeli Barosu tarafından CMK gereği vekil veya müdafii görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Kocaeli Barosu gönüllü avukatları arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi, uygulamada birlik ve düzenin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Kapsam

 

MADDE 2 -(1) Bu Yönerge, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Kurulunun ve CMK Uygulama Servisinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Yetki

 

MADDE 3 -(1) Müdafii ve vekil tayin yetkisi Kocaeli Barosu’na aittir. Baro bu yetkisini CMK Kurulu ve CMK Uygulama Servisi eliyle gerçekleştirir.

Tanımlar

 

Madde 4 –(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a) Birlik : Türkiye Barolar Birliği’ni

b) Baro : Kocaeli Barosu’nu

c) Yönetim Kurulu : Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nu

d) Kurul : Kocaeli Barosu CMK Kurulu’nu

e) Koordinatör : CMK Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ni

f) Sorumlu Avukat :Kocaeli Barosu bünyesinde iş gören ve münhasıran bu iş için görevlendirilen avukatı

g) Üye : CMK Kurulu Üyeleri’ni

h) Personel : CMK Servisinde Görevlendirilen Baro Çalışanı’nı 

i) Servis : CMK Uygulama Servisi’ni

j) Gönüllü Avukat : CMK Listesinde Bulunan Avukatları,

k) Gönüllü Genç Avukat : CMK Listesinde Bulunan ve Avukatlık Ruhsatnamesini alma tarihinden itibaren meslekte 5 yılını doldurmamış avukat

l) Ücret :Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Baro Tarafından Görevlendirilen Müdafi Veya Vekile Tarife Gereğince Ödenecek Meblâğı 

m) Masraf : Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Mutat Olan Taşıta Göre Gerçek Masraf Üzerinden Yapılan Zorunlu Yol Giderlerini, Acele Ve Zorunlu Hâllerde İse Mutat Taşıt Dışındaki Araçlarla Yapılan Zorunlu Yol Giderlerini ifade eder.

 

CMK Kurulu

 

MADDE 5 -(1) CMK Kurulu; CMK Koordinatöründen, CMK Servisi Sorumlu Avukatından, Genç Avukatlar Meclisinin belirleyeceği bir üyeden,  bir önceki dönem Yönetim Kurulu CMK Koordinatörü ile Baro Yönetim Kurulu’nun seçtiği en az altı üye avukat olmak üzere toplamda on üyeden oluşur.

(2) Üye avukatlar, baro seçimi genel kurullarını izleyen bir ay içinde, baroya kayıtlı avukatlar arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Üye avukatların tamamının gönüllü avukat olma zorunluluğu yoktur; ancak en az 2/3si gönüllü avukatlardan oluşmak zorundadır. Üyelere, kuruldaki görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmez. Baro Yönetim Kurulu; üye sayısını, CMK uygulamasının yarattığı ihtiyaca ve gereklere uygun olarak değiştirebilir.

(3) CMK Kurulu ayda bir salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. CMK Koordinatörün çağrısı ile her zaman olağanüstü olarak toplanılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir. Oyların eşit olması durumunda CMK koordinatörünün oyu doğrultusunda karar alınır.

 

(4) Baro Yönetim Kurulu her ilçede CMK ilçe temsilcilerini belirler. CMK İlçe temsilcileri kurul toplantılarına katılabilir; fakat toplantı ve karar nisabında ilçe temsilcileri dikkate alınmaz.

(5) CMK Koordinatörü, görevi süresince görev listelerinde yer alamaz.

(6) Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde mazeretsiz olarak üst üste üç ya da toplamda altı toplantıya katılmayan üyenin görevine CMK Kurulu’nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu takdirde karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır.

(7) CMK Kurulu, yeni bir kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

     

CMK Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

MADDE 6 -(1)Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Müdafilik ve vekillik görevinin yerine getirilmesindeki genel kıstasları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlemek, 

b) Hukuka, Avukatlık Kanuna, Avukatlık Meslek İlkelerine ve CMK uygulaması ile ilgili yönergeye aykırı davranan avukat ve diğer görevliler hakkında inceleme yaparak listeden geçici ve kesin çıkarma yönünde karar vermek ve gerektiğinde disiplin soruşturması yönünden değerlendirilmek üzere baro yönetim kuruluna bildirmek,

c) CMK servisince yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak,

d) CMK servisinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek, sorunların çözümü için baro yönetim kuruluna öneride bulunmak,

e) CMK servisinde çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için çalışmalar yapmak, önlemler almak, yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan avukatlara hukuki ve fiili yardım sağlamak,

f) Baro yönetim kurulu ve yönergede öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,

g) Müdafii veya vekil görevlendirme taleplerinin, oluşturulan avukat listeleri uyarınca, adil olarak dağılımını sağlamak ve denetlemek,

h) CMK uygulaması ile ilgili olarak avukatların istifa, görevden çekilme, görevi iade, mazeret, rapor, bilgilendirme dilekçelerini ve diğer ilgili başvuruları incelemek ve karara bağlamak,

i) Müdafi veya vekil olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek meslek içi eğitim seminerini düzenlenmesinde baro yönetim kurulu ile koordineli olarak çalışmak, 

j) Elektronik ortamda yürütülen görevlendirme esaslarını düzenlemek ve gerektiğinde değiştirmesi için yönetim kuruluna öneride bulunmak,

k) CMK uygulamalarında müdafi veya vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek ve bu konuda karar vermek,

l) Baro yönetim kuruluna, CMK kurulunun faaliyetleri hakkında talep üzerine rapor vermek.

(2) CMK Kurulu’nun karar ve işlemlerine karşı on beş gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.

 

İlçe CMK Temsilcileri

 

MADDE 7- (1) İlçede görev yapan avukatlar ile kurul arasındaki ilişkinin ve organizasyonun sağlanması amacıyla ilçe CMK temsilcileri belirlenir. CMK kurulu tarafından CMK ilçe temsilcisi belirlenmemiş ise baro ilçe temsilcisi aynı zamanda CMK temsilciliği görevini de yürütür.

 

CMK Uygulama Servisi

 

MADDE 8 - (1) Baroda müdafi veya vekil görevlendirmesi ve ilgili hizmetlerin yürütülmesi için CMK koordinatörü ve CMK sorumlusu avukat denetiminde çalışacak personelin istihdam edildiği CMK Uygulama servisi adında bir hizmet birimi görev yapar.

(2) Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK Uygulama Servisi, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş avukat atama yetki ve görevini, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu adına yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde yürütür. 

(3) Servisin çalışma usulü ve şekli, mesai saatleri CMK koordinatörünün ve CMK sorumlusu avukatın görüş ve önerisi alınarak Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Servisin hizmeti seri, işlevsel, eşitlik ve adalete uygun ve denetime açık olarak yerine getirebilmesi için bilgisayar sistemi kurulmasına, program satın alınmasına, sistemde veya programda değişiklik yapılmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilir.

 

CMK Uygulama Servisinin Görevleri

 

MADDE 9 -(1) CMK Servisinin görevleri şunlardır:

a) CMK uygulamalarında müdafii veya vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak CMK kurulunun değerlendirmesine sunmak, her uygulama bölgesi için gönüllü avukat listesi oluşturmak,

b) CMK Gönüllü avukat listesine kayıt başvurusu kabul edilen avukatlar hakkında, CMK Gönüllü avukat sicili tutmak, bu sicile göre görevlendirme, istifa, uyarı, geçici çıkarma, sürekli çıkarma ve diğer yazışmalara ilişkin kayıtlar tutmak, bu yazışmaları CMK kuruluna sunmak,

c) Baro tarafından kullanılmakta olan otomatik görevlendirme bilgisayar yazılımının çalışmadığı durumlarda, CMK uyarınca barolara verilmiş müdafii veya vekil atama görevini, Kocaeli Barosu yönetim kurulu adına ve CMK kurulu kararları doğrultusunda, yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanmak,

d) Müdafii veya vekil talep eden kolluk birimlerine, savcılık, hâkimlik ve mahkemelere, yapılacak işin kapsamını, görev ve kişi sayısını ve menfaat çatışması durumlarını gözeterek, Gönüllü avukat listesindeki avukatlar arasında kendi içinde dengeli ve adil bir görev dağılımını sağlamak üzere alınması gereken önlemler ve uygulama prensiplerinin oluşturulması için CMK kuruluna görüş sunmak,

e) Müdafii veya vekillerin ücret talep formlarını ve eklerini inceleyip tespit ettiği aksaklıkları ilgililerine bildirmek, aksaklıklar giderildiğinde evrakları görevin ifa edildiği yer cumhuriyet başsavcılığına sunmak,

f) Kolluk kuvvetleri, savcılık, mahkemeler ile bunların yazı işlerinden, ayrıca müdafii veya vekillerden kaynaklanan sorunları CMK kuruluna iletmek,

g) Bilgisayar yazılımının çalışmadığı durumlarda, görevlendirmeleri CMK müdafii veya vekillerine bildirmek,

h) CMK kurulunca düzenlenecek sertifika programları, meslek içi eğitim, seminerleri ve organizasyonunda CMK kuruluna yardımcı olmak,

i) Baro Yönetim Kurulu, CMK Kurulu, CMK koordinatörü ve CMK sorumlu avukat tarafından CMK uygulamaları ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak,

j) CMK kurul gündemini hazırlamak ve  kurul karar defterini muhafaza etmek.

 

CMK Uygulama Servisinin Görevlendirme Esasları

 

MADDE 10 -(1) Müdafii ve vekil görevlendirilmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur:

a) Görevlendirmeler, Gönüllü avukat listesine katılmış bulunan avukatlar arasından adil dağılım ilkesine göre yapılır.

b) Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz.

c) Acele ya da zorunlu durumlarda, CMK servisinde görevli olan baro personeli kendisine gelen görevlendirme talebini sorumlu avukata iletir ve onayıyla görevlendirme yapılmasını sağlar.  Sorumlu avukata derhal ulaşılamaması halinde, sırasıyla CMK Koordinatörü, Baro Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Baro Başkanı tarafından görevlendirme yapılması sağlanır.  Bu durumda yapılan görevlendirme derhal CMK kuruluna bildirilir.

d) Görevlendirme, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır.

e) Vekil veya müdafii olarak atanan avukatın görevini bizzat yapması esastır. 

f) Baro tarafından müdafii veya vekil olarak atanan avukatın haklı mazereti nedeniyle soruşturma aşamasında göreve bizzat katılamayacağı durumlarda, avukat haklı mazeretini ve sadece o görev için yerine yetkilendireceği avukatın ismini ilgili soruşturma makamına ve baroya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Haklı mazeretin takdiri konusunda karar yetkisi CMK kuruluna aittir. Mazeretin haklı görülmediği hallerde ücret ödemesi, görevlendirilme yapılan avukatın soruşturmaya yaptığı katkısı oranında yapılır. Bu şekilde yetki belgesi ile görevlendirilecek avukata ayrıca ücret ödenmez.

g) Sanığın sevk tutuklaması veya yakalama emri nedeniyle savunmasının alınması söz konusu olduğunda, dosyada görevlendirilmiş olan avukat, kendine bildirilmediği veya herhangi geçerli bir mazeret nedeni ile sevk tutuklaması savunması veya yakalama emri nedeniyle yapılacak savunmaya katılamadığında, talep edilmesi hallerinde, savunma yapmak üzere yeni bir görevlendirme yapılır.  Bu durumda görevlendirilen avukatın görevi, yaptığı bu işle ilgili gerekli itirazları yapması ile sona erer, ancak esas dosyada önceden görevlendirilen avukatın görevi devam eder.

h) Çıkar çatışması bulunmayan hallerde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı ücret ödenir ancak en fazla beş kişi için görevlendirme yapılır.

i) Soruşturma aşamasında görevlendirilen gönüllü avukat, şüpheli, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar görenin aynı birimde aynı anda soruşturulan birden fazla dosyası bulunması durumunda, en fazla toplam beş dosya için görevlendirilebilir. Beş dosyaya kadar yapılan görevlendirmelerle ilgili olarak otomatikman görevlendirilmiş olarak kabul edilir ve bu dosyaları sonradan sisteme kayıt edilir.  Bu durumda, avukata görev yaptığı her bir dosya başına ayrıca ödeme yapılır.  Her dosya için de ayrıca puan sistemine eklenir.

j) İşlerini takip ettikleri kişi ve kurumların taraf olarak bulunduğu ceza yargılamalarında, vekâlet ilişkisi bulunan avukat, tarafların hiç birisi için müdafii veya vekil olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Uygulama Servisi’ne bildirir ve görevi iade eder. Aksi bir durum olduğunda ve bu durum tespit edildiğinde görev alan avukatla ilgili olarak gerekli tedbirler uygulanır.

k) CMK müdafii veya vekil olarak listeye dâhil olmak isteyen Kocaeli Barosu’na kayıtlı serbest çalışan avukatların vergi levhasını, bağlı çalışan avukatların sigorta kaydını baroya ibraz etmesi zorunludur.

 

CMK Uygulama Servisinin Görevlendirme Usulü

 

MADDE 11 – (1) Görevlendirmeler, CMK Uygulama Servisinde bulunan bilgisayarlara yüklenmiş bilgisayar programları üzerinden ücret esaslı puanlama sistemine göre yapılır.

 

(2) CMK uyarınca avukat görevlendirme yetkisi Baro tarafından nöbet günü otomasyon sisteminde kayıtlı listede yer alan avukatlardan, puanı en düşük olan ilk sıradaki avukatın öncelikle aranması esasına göre çalışan otomasyon sistemi vasıtasıyla yapılır.

(3) Görevlendirmeler puan sistemine göre dağıtılır. Görevli avukatların puanları; kabul ettikleri görevlerin kabul puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları red puanlarından oluşur. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde yönetim kurulu tarafından verilecek ceza puanı da bu hesaplamaya dâhil edilir. 

 

(4) Acele ya da zorunlu durumlarda, CMK sorumlusu avukat, CMK koordinatörü, baro yönetim kurul üyeleri veya baro başkanı tarafından da “derhal” ve durumun özelliklerine göre otomasyon sistemi dışından görevlendirme yapılabilir. Bu durumda yapılan görevlendirme derhal Baro Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir. Atanan müdafii veya vekile verilmek üzere servis tarafından görevlendirme yazısı düzenlenir.

 

      (5) Görevlendirme olmaksızın zorunlu müdafii veya vekil sıfatıyla avukatlık hizmeti veren avukata bu yönergedeki yaptırımlarla ilgili usul uygulanır ve görev ücreti ödenmez. 

 

(6) Ortalamanın altında olan görevlendirme puanları her 6 ayda bir ortalama puana çekilir ve tüm puanlar iki yılda bir sıfırlanır.

 

(7) Görevlendirme; soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır ve ayrı ücret ödenir.

 

(8) Gece görevlendirmeleri, saat 20.00 – 08.00 saatleri arasında yapılan görevlendirmelerdir. Gece görevlendirilmelerinde teşvik amacıyla gündüz görevlendirme puanının yarısı kadar puan verilir. 

 

(9) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği halde, görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek baroya bildirilen kişilere otomasyon sistemi aracılığı ile ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır. Menfaat çatışması nedeniyle dosyadan çekilen avukata yapılan görevlendirmede gelinen aşamada ücrete hak kazanmış olması ve ücret talebinde bulunmuş olması halinde hak kazandığı ücretler kendisine ödenir; aksi halde yapılan görevlendirme nedeniyle verilen puanı sistemden silinir.

 

(10) Nöbet listesine sonradan eklenen avukatlar, ortalama puan esasına göre katılırlar. Ortalama puan, o ana kadar yapılan toplam görev puanlarının nöbet listesine kayıtlı gönüllü avukat sayısına bölünmesi ile oluşur. Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen, askıya alma, çıkma, çıkarma gibi nedenlerle listeden çıkmalarının ardından yeniden listeye dâhil edilecek olanlar listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dâhil edilirler. Bölge değişikliği yapanlardan aynı bölgeye geri dönenler yine listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dâhil edilirler.

 

 

Puanlama Sistemi 

 

MADDE 12 – (1) Soruşturma veya kovuşturmada görev alan gönüllü avukat kabul ettiği göreve ilişkin olarak kabul puanı, reddettiği göreve ilişkin olarak da red puanı alır. Soruşturma veya kovuşturmada görevi reddeden avukat herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın tam ret puanı alır. 

 

 

(2) 01.01.2020 tarihinden itibaren, CMK gönüllü avukat listesine kaydolma şartlarını taşıyan ve avukatlık mesleğinde 5 yıllık kıdemini doldurmamış gönüllü avukatlar, zorunlu olarak görev alması gereken uygulama bölgesinin CMK listesine ilk kez kaydolma talebinde bulunduklarında, uygulama bölgesinin ortalama puanından bir defaya mahsus olmak üzere toplam 5 soruşturma dosyasına karşılık gelen puan kadar puan eksiltilerek sisteme kayıt olurlar.  

 

 (3) 01.01.2020 tarihi itibarıyla avukatlık mesleğinde 5 yıllık kıdemini doldurmamış olan gönüllü avukatların, avukatlık bürosu açması halinde, zorunlu olarak görev aldıkları CMK uygulama bölgesindeki ortalama puandan bir defaya mahsus olmak üzere toplam 5 soruşturma dosyasına karşılık gelen puan kadar puanları eksiltilir.

 

(4)  Beş soruşturma dosyasına karşılık gelen puan, gündüz soruşturma puanının 5 katı olarak hesaplanır.

 

(5) İkinci ve üçüncü fıkra hükmü ile tanınan hakların birinden faydalanan gönüllü genç avukat, diğer fıkra hükmüne dayanarak puan eksiltilmesi talebinde bulunamaz.

 

 

Uygulama Bölgeleri 

 

MADDE 13 – (1) Uygulama bölgeleri, adli ve idari yetki sınırları dikkate alınarak belirlenir.

 

(2) Soruşturma ve kovuşturma aşamasında görevlendirme yapılabilmesi için her uygulama bölgesindeki sicile kayıtlı avukatlar arasında nöbet listesi otomasyon sisteminden avukatın puanına göre otomatik olarak oluşturulur. 

 

(3) (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.01.2023 tarihli 1/26 Sayılı Kararı ile yürürlük tarihi 08.01.2024 tarihi olmak üzere değiştirilmiştir.) Her gönüllü avukat, bürosunun veya çalıştığı büronun bulunduğu uygulama bölgesinde veya vergi levhası yahut 5510 Sayılı Yasa m. 4-a uyarınca sigortalı çalışıyor olmak şartıyla, mernis sistemine kayıtlı yurtiçi adresine bağlı bölgede zorunlu olarak görev alır. Gönüllü avukatın, mernis sistemine kayıtlı yurtiçi adresine bağlı bölgede görev almayı tercih etmesi halinde, bu adresin avukatın fiilen ve sürekli olarak oturduğu adres olması şarttır. Herhangi bir şekilde avukatın bildirdiği mernis adresinde fiilen ve sürekli olarak oturmadığının tespit edilmesi halinde ilgili avukat hakkında bir yıl süreyle sistemden geçici olarak çıkarılma yaptırımı uygulanır. Tercih ettiği uygulama bölgesinde görev yapan gönüllü avukat, ilgili bölgeyi tercih ettiği tarihten itibaren altı ay geçmedikçe bölge değişikliği talebinde bulunamaz. Ancak zorunlu hallerin bulunduğu durumlarda, gönüllü avukatın belgeye dayalı ve yazılı başvurusu üzerine CMK Kurulunca 6 aylık süre beklenmeksizin bölge değişikliği yapılmasına karar verilebilir. Gönüllü avukatın altı aylık süre dolmaksızın bölge değişikliği talebinin reddine dair karara karşı iki hafta içerisinde Kocaeli Barosu Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir; Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.

 (4) MÜLGA (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 14.04.2021-16/17 Sayılı Kararı) 

 

(5) MÜLGA (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 14.04.2021-16/17 Sayılı Kararı) 

 

(6) MÜLGA (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 14.04.2021-16/17 Sayılı Kararı) 

 

(7) MÜLGA (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 14.04.2021-16/17 Sayılı Kararı) 

 

 

Baro Yönetim Kurulu Görevlendirmeleri

 

MADDE 14 -(1) Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu bu yönerge hükümleriyle bağlı olmaksızın; 1136 Sayılı Avukatlık Yasası ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası uyarınca; gerekli gördüğü konularda görev listeleri oluşturabilir, var olan görevlendirme listelerini askıya alabilir, otomatik atama sistemini kapatabilir ya da tek görevlendirmeler yapabilir. Bu listelerde yer alacak avukatların ya da görev verilecek avukatların gönüllü avukat olma ya da listelerde bulunma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu Kararında bu tür görevlendirmelerin gerekçesi açıklanır.

 

Gönüllü Avukat

 

MADDE 15 - (1) CMK uygulaması çerçevesinde müdafi veya vekil olarak görev almak isteyen Kocaeli Barosu’na kayıtlı, SSK veya vergi kaydı bulunan avukatlar arasından yazılı olarak başvuruda bulunanlar ve yönetim kurulu tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılıp bitirenler görev alabilirler. Başka barolar tarafından yapılan CMK eğitim seminerine katılarak sertifika almış gönüllü avukatlar da bu yönergedeki işlemleri yerine getirdiklerinde listeye eklenirler.

 

Avukatın Yükümlülükleri

MADDE 16 – Gönüllü avukatlar;

a) Zorunlu ve insani nedenler dışında, görevlendirildiği birime bir saat içinde ulaşmakla,

b) Görevlerini yönetmelikle belirli görev aşamalarının sonuna kadar bizzat, özenli ve dikkatli biçimde yerine getirmekle,

c) Yapmış oldukları göreve ilişkin tüm evrakları ve ödeme yapılabilmesi için gerekli tüm belgeleri görevin ifa tarihinden itibaren altı ay içinde CMK Uygulama Servisine teslim etmekle,

d) Görevlendirme hangi aşamada olursa olsun, görevlendirildiği kişi ile ön görüşme yapmak, dosya tutmak ve belge asıllarını ya da suretlerini saklamakla,

e) Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre, görüşme tutanağı, ifade, kimlik tespiti ya da sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmek ve durumu yazılı olarak CMK Uygulama Servisine bildirmekle, 

f) Gönüllü avukatlar iş, ev ve cep telefonlarını, adreslerini ve sonradan oluşan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Baro levhasında değiştirmekle ve CMK Uygulama Servisine yazılı olarak bildirmekle,

g) Tutuklu sanıklar il sınırları içerisinde tutuklu ise en kısa süre içerisinde görüşerek görüşme tutanağı tanzim etmek ve bunu CMK Uygulama Servisine vermekle,

h) Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere göre, görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK servisine yazılı olarak bildirmekle,

i) Temyiz veya istinaf incelemesinde bozulan kararlarda, yeni esas numarası alan davayı takip etmekle, temyiz veya istinaf aşamasında duruşma açılması halinde eğer SEGBİS yoluyla duruşma açılmasına karar verilmişse bu duruşmaya katılmakla, SEGBİS yoluyla duruşma açılmayıp bölge adliye mahkemeleri veya Yargıtay nezdinde duruşma yapılacaksa duruşmaya katılım durumunu derhal dosyasına ve CMK Uygulama Servisine bildirmekle,

j) Hukuki yardımda bulunulan kişi lehine atandığı işe münhasır olmak üzere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde her türlü işlemi yapmak ve olağan kanun yollarına başvurmakla yükümlüdür. Hukuki yardımda bulunulan kişinin aksi yöndeki yazılı talebi halinde kanun yollarına başvurulmaz.

 

Eğitim Seminerleri ve Sertifika Programları

MADDE 17 -(1) CMK gönüllü avukat listesinde yer alan avukatların, uygulama standartlarının yükseltilmesi, uygulama birliği, dayanışma, iletişim ve iş birliğinin sağlanması amacıyla CMK Kurulu koordinasyonu ile Baro Yönetim Kurulu tarafından eğitim seminerleri veya sertifika programları düzenlenir.

(2) Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, akademisyen ve eğitmenlerin seminerlere katılmalarının sağlanması, Baro Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

(3) CMK listesinde yer almak ve Baro tarafından müdafii veya vekil olarak görevlendirilmek için, CMK Müdafii veya Vekilliği Sertifika Programlarına katılmak zorunludur.

(4) Sertifika programları sonunda, katılımcı avukatlara, verilen derslerin tamamını takip etmiş olmaları koşuluyla Baro Yönetim Kurulu onayı ile sertifika verilir.  

(5) CMK gönüllü avukat listeleri, Baro Yönetim Kurulu’nca ya da Baro Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki üzerine CMK Kurulu’nca, sertifika alan avukatların otomasyon sistemine kaydıyla, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.

(6) Gerek görüldüğü takdirde, eksikliklerin tamamlanması ve yeni uygulamaların yerleştirilmesi amacıyla düzenlenecek zorunlu yenileme seminerlere katılmayan, daha önceden sertifika almış olan avukatlar, Baro Yönetim Kurulu kararı ile CMK gönüllü avukat listesinden silinebilir.  Bu nedenle ilgili listeden silinen avukatlar, yeni sertifika alıncaya kadar yeni görev alamazlar, önceden verilmiş görevleri ise devam eder.

(7) CMK Kurulu, eğitim seminerleri konusunda Kocaeli Barosu’nun diğer kurulları ile işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Kocaeli Barosu üyesi gönüllü avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.

Görevin Sona Ermesi

MADDE 18 – (1) Avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Soruşturma aşamasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle veya soruşturma safhasının sonunda kamu davası açılmış ise iddianamenin kabulü kararı ile,

b) Kovuşturma aşamasında; yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

c) Kendisine müdafii ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi,

d) Gönüllü avukatın Baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması,

e) Müdafii veya vekili olduğu kişinin kendisine vekâletname ile bir avukat görevlendirmesi ve bu görevlendirmenin ilgili merci tarafından kabulü,

f) Yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla şüpheli ya da sanık için görevlendirilen müdafinin görevi, şüpheli ya da sanıklar arasında menfaat çatışması çıkması halinde tüm sanıklar yada şüpheliler için sona erer. Durum derhal CMK Uygulama Servisine yazılı olarak, ivedi durumlarda sözlü olarak bildirir.

g) Kolluk aşamasında, birden fazla ceraimi / adli sayısı bulunan sanık veya mağdurlarla ilgili dosyalar için; birden fazla avukat görevlendirilmesi halinde, savcılık aşamasında birleştirilen dosyalardan soruşturma numarasını en erken tarihte almış olan dosyada görevlendirilmiş olan avukatının görevi devam eder. Diğer avukat ya da avukatların görevleri birleştirme kararı ile son bulur.

h) Görevden çekilme, haklı koşullar ya da yasal neden ve engellerin varlığı durumunda ilgili mahkemenin veya savcılığın görevden çekilme sebebini haklı gördüğü durumda gerçekleşir.  Görevden çekilmek isteyen avukat bu durumu, soruşturma evresinde savcılığa, kovuşturma evresinde ise mahkemeye derhal yazılı olarak bildirir.  Avukatın görevden çekilme talebinin savcılık veya mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, durum derhal CMK Kurulu’na da yargılama makamına sunulmuş ilgili dilekçe, ek karar veya duruşma zaptı da eklenerek bildirilir.

i) Gönüllü avukatın görev yaptığı il veya ilçe dışına taşınmış olması, kaydının Baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışmaması gibi hallerde, durumun belgelenmesi ve yargılama makamına verilen dilekçenin kabul görmesiyle, tüm görevleri sona erer. Bu durumdaki gönüllü avukat derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı, hukuki yardımda bulunulan kişi ya da kişilerin kimlik bilgileri CMK Servisi’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

j) Haklı bir nedeni olmaksızın görevi bırakan veya kovuşturma aşamasında devam eden görevi gereğince duruşmaları takip etmeyen müdafii veya vekillere, bu durumun tespiti halinde, duruşmaları takip etmemelerinin sebebini en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak açıklamaları istenir.  Yazılı açıklamada bulunmayan veya açıkladıkları mazeretleri haklı görülmeyen, açıklama talebini izleyen ilk duruşmadan itibaren görevlerini yürütmeyen müdafi ve vekiller hakkında yönergede belirlenen yaptırımlar uygulanır.

 

 

Ücret ve Giderler

 

MADDE 19 -(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine Baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır. 

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenir.

(3) CMK Ücret tarifesine göre aşağıdaki kurallar dâhilinde tahakkuk edecek olan ücretler, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülecek olan idari işlem ve kontrollerden sonra, Cumhuriyet Savcılığı tarafından doğrudan ilgili müdafi veya vekilin banka hesabına ödenir.

(4) Soruşturma aşamasında görevlendirilen avukatın görevi, soruşturmanın tüm aşama ve işlemlerinde devam eder. Soruşturma aşamasında kolluk görevlileri, Cumhuriyet Savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi halinde tek (bir) ücret ödenir ve bu ücret göreve katkıları oranında avukatlara paylaştırılır.

(5) (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.01.2023 tarihli 1/26 Sayılı Kararı ile yürürlük tarihi 08.01.2024 tarihi olmak üzere değiştirilmiştir.) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında aynı dosyada, aralarında çıkar çatışması bulunmayan birden fazla suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık, mağdur veya müşteki için görevlendirilen avukata, kural olarak bu kişilerin her biri için ayrı ücret ödenir. Gönüllü avukata, otomasyon sisteminin hatası sonucu 10’uncu maddenin 1’incı fıkrasının (h) bendi uyarınca yapılabilecek azami görevlendirme sayısını aşan sayıda görevlendirme yapılması halinde, bu görevlendirmeler yönünden de ayrıca ödeme yapılır. Ancak bu hal dışında azami görevlendirme sayısını geçecek şekilde eksik dosya girişi veya ödeme yapılamaz.

 (6) Yargı yerlerinde istinabe ile yapılan işlerde müdafilere ve vekillere hizmetin yapıldığı birime ilişkin belirlenen ücretin yarısı ödenir.

 (7) Görevsizlik kararı üzerine dosya görevli bir üst mahkemeye gönderilmiş ise, müdafii veya vekile aradaki fark ücreti ödenir.

(8) Görevlendirilen avukatın yerine vekâlet verilerek avukat seçilmesi halinde, görevlendirilmiş olan avukatın görevi sona erer ve bu avukata tam ücret ödenir.

(9) Dosyaların birleşmesi halinde, birleştirilen ve esası kapatılan dosyadaki müdafi ve vekilin görevi, esas dosyada müdafii veya vekilin bulunmaması halinde görevi devam eder. Görevli avukata birleşme nedeniyle ayrı ücret ödenmez.

     (10) Acil durumlarda Baro Yönetim Kurulu’nun ya da CMK servisinin nöbet listesi dışından bir müdafii veya vekil görevlendirmek durumunda kalmaları halinde bu hizmetinin karşılığı tarife uyarınca görevlendirilen avukata ödenir.

    (11) Bölge adliye mahkemesinde yapılacak olan duruşmalarla ilgili olarak avukatın;

a) Bölge adliye mahkemesi dosyasına dilekçe göndererek, CMK uygulama bölgesi dışında olduğundan duruşmaya katılmama, bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinden yeni bir görevlendirme yapılmasını talep edebilir.

b) Bölge adliye mahkemesine dilekçe göndererek esas dosyanın bulunduğu mahkemede SEGBİS ile duruşma yapılmasını talep edebilir. Bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde yeni bir avukat görevlendirilmesi halinde esas dosyada görevli avukat esas dosya ücretinden başka ücret talep edemez ve sadece esas dosya puanı sisteme eklenir. Ancak SEGBİS yoluyla esas mahkemede duruşmaya katılması halinde avukat esas dosyadan alacağı ücretten ayrı olmak üzere bölge adliye mahkemesi duruşma ücretine hak kazanır. Bu durumda sitemine esas dosya puanından ayrı olarak puan eklenir.

 

Ücret Ödenmeyecek Haller

MADDE 20 –(1)Aşağıdaki hallerde, uygulama servisi, görevlendirilen müdafii veya vekiller tarafından, savcılığa teslim edilmek üzere kendisine verilen evrakı incelemeyi ve savcılığa teslim etmeyi uygun görmeyebilir veya savcılığa teslim sırasında, ilgili avukata ücret ödenmemesinin uygun olacağını yazılı olarak bildirebilir. Bu haller;

a) CMK gönüllü avukat yer almayan avukatlara,

b) Eksik bilgi ve belge sunan gönüllü avukatların ücretleri, eksiklikler tamamlanıncaya kadar,

c) Baro tarafından ataması yapılmamış görevlere,

d) Baro tarafından görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılan avukatlara,

e) 18 yaşından küçük şüpheliye kolluk biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiiye bu işlem için,

f) Soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında müdafii veya vekil olarak görev almasına rağmen aynı aşamada vekâlet ilişkisi ile yetki alan avukatlara,

g) 12 yaşından küçük şüpheliye herhangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiiye bu işlem için,

h) Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeni ile CMK kurulunca ücret istemi reddedilen avukatlara,

i) CMK ile ilgili yasal düzenlemelere aykırı herhangi bir işleme katılan gönüllü avukata,

j) Görevlendirildiği kişi ve dosya sayısı dışında görev alan gönüllü avukata 

ücret ödenmez.

(2) Ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, ödenen ücret Baro tarafından geri alınabilir.

Ücret ödenmemesine neden olan haller bu yönerge ya da yürürlükteki mevzuata göre başka bir yaptırımı da öngörüyor ise; ücret ödenmemiş olması bu yaptırım uygulanmasına engel değildir.

 

CMK Uygulama Servisine Ücret Talepli Başvuru Usulü 

MADDE 21 –(1) Gönüllü avukatlar tarafından ödeme belgelerinin sunulması için hazırlanan evraklar görevin yerine getirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde her ayın 1. ve 10. günü arasında CMK servisine sunulur. Bu süre aralığı dışında sunulan evraklar o ay için işleme alınmaz. 

(2) Gönüllü avukatın ücret talebinde bulunurken CMK Uygulama servisine teslim edeceği evraklar Kocaeli Barosu web sitesinde ayrıntılı olarak gösterilir.

  (3) İstinabe olunan işlere ilişkin görevlerde, ödeme ile ilgili yukarıda belirtilen tüm belgeler soruşturma ya da kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırılmak üzere CMK Uygulama Servisine teslim edilir.    

(4) Gönüllü avukat tarafından ödeme için CMK Uygulama Servisine teslim edilen evraklar Servis’te görevli personelce Yönetmelik ve CMK Ücret Tarifesi hükümleri çerçevesinde incelenir. İncelemenin tamamlanmasından sonra evraklar hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkemelere göre gruplandırılır. Ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte avukatın adı ve soyadı, görevin ifa edildiği merci ve dosya numarası ile hukuki yardımda bulunulan kişinin belirtildiği evrak teslim belgesi karşılığında soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir. 

 

(5) Soruşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli il sınırları dışında ise söz konusu belgeler tebligat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Posta alındı makbuzu ilgili avukatın sicil dosyasına konulur.

 

(6) Merkez tarafından yapılacak incelemeler sonrasında eksik veya hatalı hususların tespiti halinde eksiklik giderilmek veya hata düzeltilmek üzere avukata iade edilir. Gönüllü avukat tarafından gereği gecikmeksizin yerine getirilerek evrak tekrar CMK Uygulama Servisine tevdi edilir

 

(7) Evrakların ilgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesinden sonra göreve ilişkin ödemeler ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır. 

 

 

Sistemden Kendi İsteğiyle Ayrılma

 

MADDE 22 -(1) Görevlendirme listesinde yer alan gönüllü avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler. Bu durumda daha önceden alınan görevler sona ermez ancak bundan sonrası için kendisine görevlendirme yapılmaz. 

(2) Sistemden kendi isteği ile ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirme listelerine dâhil edilmek için çıkma tarihi üzerinden an az altı ay geçmiş olması gerekir. 

(3) Gönüllü avukat listeye tekrar alınma talebi ile başvurduğunda ayrılma tarihindeki kendi puanından az olmamak üzere başvuru tarihindeki ortalama puan üzerinden görevlendirme listesine eklenir. 

Yaptırım İlkeleri

 

MADDE 23 -(1) CMK gönüllü avukat listesinde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden, Yönergede belirlenen kurallara aykırı davranan, Baro Yönetim Kurulu veya CMK Yürütme Kurulu kararlarına uymayan gönüllü avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, TBB Meslek Kuralları ve Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(2) Aykırılık ya da aksamanın öğrenilmesi ile ilgili gönüllü avukattan, aksama ve aykırılık konusu hakkında, yazılı açıklamasını on gün içinde sunması istenir.

(3) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile gönüllü avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması yönerge gereğince yaptırım uygulanmasını engellemez.

(4) Yaptırım uygulanması gereken eylemin Yönergenin ilgili maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumunda en yakın eyleme ilişkin yaptırım uygulanır.

(5) Verilecek tüm cezalar gönüllü avukatın seçtiği iki bölge için de geçerlidir. Farklı bölgelerde aldığı cezalar tek bölgede ceza almış gibi işlem görür.

Uyarma

 

MADDE 24 –(1) Uyarma, gönüllü avukatın, tayin edildiği veya CMK Uygulama Servisindeki görevi nedeniyle, CMK Kurulunun kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sistemi aksatan gönüllü avukatlara aşağıdaki hallerde uyarma yaptırımı uygulanır:

a) Bir duruşmayı mazeretsiz olarak takip etmeyen gönüllü avukat,

b) Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında 60 dk içinde gitmeyen gönüllü avukat,

c) Görevlendirilmediği halde göreve giden gönüllü avukat,

d) Görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilen gönüllü avukat,

e) Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K., Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına aykırı davranışta bulunan gönüllü avukat CMK Kurulu tarafından 

yazılı olarak uyarılırlar.

(2) Gönüllü avukatın uyarma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir. 

 

Sistemden Geçici Olarak Çıkarılma

 

MADDE 25 -(1) Geçici olarak sistemden çıkarma gönüllü avukatın, CMK Kurulunun kararı ile geçici olarak tüm görev listelerinden, eylemin ağırlığına göre, en az üç en çok on iki ay süre ile çıkarılması olup, sistemi aksatan gönüllü avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden geçici çıkarma cezası uygulanır:

a) Duruşmaları birden fazla kez mazeretsiz olarak takip etmeyen gönüllü avukat, 

b) Ücreti alınan dosya için mükerrer ücret talebinde bulunmayı alışkanlık haline getiren gönüllü avukat,

c) Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K., Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına aykırı davranışta bulunan gönüllü avukat, 

d) 12 yaşından küçük şüpheliye her hangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafii, 

e) 18 yaşından küçük şüpheliye kolluk biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafii,

f) İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde herhangi bir eylemden dolayı ikinci kez uyarı cezası alan gönüllü avukat 

sistemden geçici olarak çıkartılır.

 

        (2) Sistemden geçici olarak çıkarılan gönüllü avukata sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka görev verilemez. Ancak gönüllü avukat çıkarma kararından önce kendisine verilen işleri takip eder. Geçici olarak çıkartılma süresi sona eren gönüllü avukat yazılı başvurusu ile listelere, çıkarılma tarihindeki puanından az olmamak üzere, başvuru tarihindeki ortalama puandan alınır.

 

(3) Gönüllü avukatın sistemden geçici çıkarılma kararına karşı tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde Baro Başkanlığına itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

 

Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma

 

MADDE 26 -(1) Sistemden kesin olarak çıkarma gönüllü avukatın, tayin edildiği veya CMK Uygulama Servisindeki görevi nedeniyle, CMK Kurulunun kararı ile tüm görev listelerinden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan gönüllü avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır:

a) İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde aynı eylemden dolayı iki kez uyarılan gönüllü avukat,

b) Sistemden ilk geçici çıkarma tarihinden itibaren iki yıl içinde ikinci kez aynı cezayı alan gönüllü avukat, 

c) Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilen gönüllü avukat,

d) Baro tarafından avukat olarak tayin edildiği ve ücretini Barodan aldığı görevlendirme aşamasını vekâletle ve ayrıca avukatlık ücreti alarak sürdüren gönüllü avukat, 

e) Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K. Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına aykırı davranması nedeniyle idari ve adli soruşturma gerektiren eylemlerde bulunan gönüllü avukat,

f) Bu yönergeye göre baro tarafından düzenlenecek olan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına CMK sertifikası bulunsa bile mazeretsiz olarak katılmayan veya çalışmaları tamamlamayan gönüllü avukat görevlendirme listesinden ve CMK Kurulundan kesin olarak çıkarılırlar.

(2) Görev listesinden çıkarılan gönüllü avukatlar, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçmeden aynı listeye yazılamazlar.

 

(3) Bu madde hükmü uyarınca listeden çıkarılan görevli avukatların takip etmekte olduğu işlere ilişkin sorumlulukları, listeden çıkarılma nedeni disiplin soruşturmasını gerektirmiyorsa devam eder. Listeden çıkarılan gönüllü avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu CMK Uygulama Servisine yazılı olarak kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde verir. Vermediği takdirde uygulanacak disiplin cezaları saklıdır.

 

(4) Gönüllü avukatın sistemden kesin çıkarılma kararına karşı tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde Baro Başkanlığına itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 

MADDE 27- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nca daha önce kabul edilip yürürlüğe konulan CMK Uygulaması İle İlgili İç Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama ve Yürürlük

 

MADDE 28- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 19.06.2019 tarih ve 26/13 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, Kocaeli Barosu Web Sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

(2) Bu yönergenin hükümleri Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 1136 Sayılı Avukatlık Yasası, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası ve diğer yasa ve yönetmeliklerdeki ilgili hükümler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1-

İşbu Yönergenin 12. ve 13.maddelerinin yürürlük tarihi 01.01.2020’dir.

 

EK MADDE-1: (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.01.2023 tarihli 1/26 Sayılı Kararı ile yürürlük tarihi 08.01.2024 tarihi olmak üzere aşağıdaki madde değiştirilmiştir.)

 

“Otomasyon sisteminin teknik yapısından kaynaklanan zorunlu durumlar dışında, görevlendirme tarihi itibariyla avukatlık mesleğinde 5 yıllık kıdemini doldurmamış olan gönüllü avukatlara yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma görevlendirmelerinde, görevlendirme puanının yüzde yetmişi kadar puan verilir. Bu madde hem gündüz hem gece görevlendirmeleri bakımından geçerlidir.”