Engelli Hakları Merkezi Yönergesi

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Çalışma İlkeleri

Kuruluş

Madde 1         : "Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi" Kocaeli Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

" Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyonu " artık çalışmalarını" Engelli Hakları Merkezi " üzerinden yürütecektir.

Amaç

Madde 2         : Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki engelli haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için; ulusal ve uluslararası hukuk alanında engelliler için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasını sağlamak,

Engelliler açısından ayrımcılığa yol açan mevzuat düzenlemeleri ile uygulamaları ortadan kaldırmak için mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışmalar yapmak,

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyeti engelli hakları mevzuatında belirlenen engelli haklarının ihlal edilen ve merkeze başvuruda bulunan engellilere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek,

Ayrıca engellilere dair başkaca uluslararası sözleşmeler ve ulusal düzenlemeler çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.

Çalışma İlkeleri

Madde 3         : Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

a)    Toplumsal fırsat eşitsizliğinden kaynaklanan, engelliye yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için evrensel hukuk ilkeleri bağlamında insan hakları ve engelli haklarına ilişkin seminer, sempozyum, konferans, eğitim ve atölye çalışması gibi etkinlikler yapmak,

  1. Engelli haklarına yönelik olarak evrensel hukuk ve insan hakları alanındaki uygulama ve gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,
  2. Bu amaçlar doğrultusunda çalışan Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Meslek Odaları, Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleriyle iş birliği yaparak toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak,
  3. Ülkemizde, engellilerin sosyal hayata adaptasyonu ile toplumun engellilere adaptasyonu için gerekli çalışmaları yapmak, sosyal dezavantajlı durumu iyileştirmek için engellilere hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
  4. Engelli hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri yapmak,
  5. Engelli hakların konusunda arşiv, ulusal bir elektronik iletişim ağı, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

g)    Amacın gerçekleşmesi ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmaktır.

II.BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

I- Koordinatör

Madde 4        : Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden belirlediği sorumlu üye Engelli Hakları Merkezinde koordinatör olarak görevlendirilir.

Koordinatörün görev ve yetkileri

Madde 5        : Koordinatör, Engelli Haklan Merkezi ile Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu ve Adli Yardım Bürosu arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

 

II- Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Ve Üyeleri

Madde 6        : Engelli Hakları Merkezi Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve yazılı talep üzerinde üye olan avukat ve stajyer avukatlardan oluşur.

Madde 7        : Merkez Yürütme Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreterden oluşur ve üyeler tarafından kendi içlerinden seçilir.

Merkez Başkanı Engelli Hakları Merkezi'ni temsil edip merkezin 2. maddede belirtilen amaçlarına ulaşması için çalışma ve etkinlikleri yürütür.

Merkez başkanı, başkan yardımcısı ve sekreter (Merkez Yürütme Kurulu) Baro Başkanlığı seçim dönemiyle eş süreçte seçilir, görev süresi 2 yıldır.   

 

Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 8         : Merkez Yürütme Kurulu, genel üye toplantısında alınan kararların uygulanması, 3. maddede belirtilen etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde alt çalışma gruplarının oluşturulması, gönüllü üye avukatlar arasında nöbet sisteminin düzenlenmesi ve diğer görevleri yürütür.

Genel Üye Toplantısı

Madde 9         :Merkezde görev alan gönüllü  avukatların  katılımı  ile ayda  bir kez  yapılır. Toplantıda sorunlar görüşülür, çözüm önerileri geliştirilir. Avukatlardan gelen sorun  ve çözüm önerileri görüşülerek, Engelli Hakları Merkezi' nin görev ve çalışma alanına giren   işler konusunda kararlar alınır.

Meslek İçi Eğitim

Madde 10       : Merkezde madde 2 ve 3 kapsamında çalışmak isteyen avukatlarla, Adli Yardım Uygulamasında " Engelliye Yönelik Hak İhlalleri " konusunda görev alacak avukatlara yönelik olarak uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve iş birliğinin sağlanması amacıyla belirli süre aralıklarında meslek içi eğitim seminerleri düzenlenir.

Başvuru Şekli

Madde 11      : Engelli Hakları Merkezi' ne başvurular doğrudan veya telefonla yapılır. Merkeze yapılan başvurulardan danışmanlık hizmeti dışında kalan ve Adli yardım istemini içeren başvurular, yapılan değerlendirme sonunda Adli Yardım Bürosu' na yönlendirilir.

 

Görevlendirilen Avukat

Madde 12       : Merkezde danışmanlık hizmeti vermek üzere görev alan avukatlar, nöbetçi oldukları gün için TBB Avukatlık Ücret Tarifesinde yer alan "ön hizmet bürosu görev listesinde görev alan avukatlara" verilecek ücretten faydalanırlar.

Başvuruları alan avukat, başvuru formunun kendisine ait kısmını doldurarak imzalamak, başvurucunun hukuki durumunu tespit ve çözüm önerileri konusunda kısa bir rapor hazırlayarak Engelli Hakları Merkezi' ne sunmakla görevlidir.

Nöbet Sistemi

Madde 13       : Üye avukatlar merkeze telefonla veya şahsi olarak yapılacak başvurulara cevap vermek, hukuki yardımda bulunmak üzere hazırlanacak nöbet sistemine katılırlar.

Merkezin Gelir ve Giderleri

Madde 14      : Merkezin giderleri TBB Adli Yardım Yönetmeliği kapsamında adli yardım ödeneğinden yapılacaktır. Merkezin faaliyetini desteklemek için yapılacak bağışlar Adli Yardım bütçesi üzerinden münhasıran merkez faaliyetleri için kullanılacaktır. Diğer kurumlarla yapılacak görüşmeler neticesi sağlanacak kaynak aktarımı yine münhasıran merkez faaliyetlerinde değerlendirilecektir.

Yürürlük :

Madde 15      : Bu yönerge Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu' nun kabulüyle yürürlüğe girer.

Geçici Mad.  :Engelli Hakları Merkezi' nin çalışmalarını yürütmek ve ilk genel üye toplantısını düzenlemek üzere 7. maddede belirtilen yürütme kurulunun seçileceği ilk genel üye toplantısı yapılıncaya kadar Baro Yönetim Kurulu' nca geçici yürütme kurulu atanır.