Noterlik Ücretleri

2015 YILI NOTER HARÇLARI

Noter Harçları 

 

ecblank

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

 

ecblank,ecblank

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

(Binde 1,13)

ecblank

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (52,40 TL)'den az, (26.891,50 TL)'den çok olamaz.

 

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

2. Emanet harçları:

 

ecblank

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

(Binde 2,27)

ecblank,ecblank,ecblank

Harç miktarı (3,80 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. 
Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:

(Binde 4,55)

ecblank,ecblank

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

 

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

4. Konşimento yazılması harcı:

 

ecblank

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

0,519

ecblank,ecblank

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

 

ecblank,ecblank

II. Maktu harçlar:

 

ecblank

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden

9,00

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

15,80

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

3.Vekaletnameler:

 

ecblank

a)Özel vekaletnamelerde beher imza için

7,40

ecblank,ecblank

b)Genel vekaletnamelerde beher imza için

11,80

ecblank,ecblank

4.Defter tasdiki:

 

ecblank

a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

ecblank,ecblank

aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

22,30

ecblank,ecblank

bb)Serbest meslek kazanç defteri

27,70

ecblank

cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler

27,70

ecblank,ecblank

b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

ecblank,ecblank

100 sayfaya kadar (100 dahil)

7,20

ecblank

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

7,20

ecblank,ecblank

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

 

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

5.Suretler ve tercümeler:

 

ecblank

a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

1,70

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

4,10

ecblank,ecblank,ecblank

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

15,80

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

7.Tespit ve tutanak harçları:

 

ecblank

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

15,80

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar; 

 

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

294,50

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

9.Düzeltme harcı:

 

ecblank

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

3,30

ecblank,ecblank,ecblank

10.Mukavele feshi harcı:

 

ecblank

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

3,30

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan

57,60