KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

22.09.2020 - 1042
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Tarihleri: Yeterli sayıda başvuru olması durumunda ilan edilecektir

Eğitim Süresi: 36 Saat (Eğitim 4 gün sürmektedir)

09:00-13:00 İlk Oturum
13:00-14:00 Ders arası
14:00-19:00 İkinci oturum
 

Eğitim Yeri: Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu

*** Eğitim yeterli sayıda başvuru olması durumunda açılacaktır.***
 

Yönetmelik için tıklayınız.

Genelge için tıklayınız.
 

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
 

Komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içeren komiserlik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.
 

KOMİSERİN NİTELİKLERİ
 

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Tam ehliyetli olmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
 • İflas etmemiş olmak.
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
 • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.
 • Beş yıllık mesleki tecrübenin hesabında meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.
 • 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacaktır.  

 

 


KOMİSERİN GÖREVLENDİRİLMESİ
 

1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilir.

2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilir.

3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.

4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte derhâl bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilir
 

EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • İcra ve İflas Hukukunun Genel İlkeleri
 • Konkordato Mevzuatı, Komiserin Taşıması Gereken Nitelikler,
 • Komiserin Görevi, Yetkisi, Yükümlülükleri İle Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,
 • Konkordato Projesi,
 • Alacaklılar Kurulu ve Görevleri,
 • İşletme Yönetimi,
 • Finansal Raporların Analizi,
 • İşletmelerde Kriz Yönetimi,
 • Rapor Yazım Usul ve Tekniği

ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.


KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?
 

Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.