E-SMM (ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU)’YE GEÇİŞ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI' NA GÖNDERİLEN YAZIMIZ

10.04.2020 - 859
E-SMM (ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU)’YE GEÇİŞ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI' NA GÖNDERİLEN YAZIMIZ

            HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

            GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                               ANKARA

 

              Konu             : E-SMM (Elektronik Serbest Meslek Makbuzu)’ye geçiş süresinin uzatılması.

                                    

19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Sıra no.lu e-Defter Genel Tebliği İle e-Defter uygulamasında, 509 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve diğer belgelere ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklikler yapılması kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01/06/2020 tarihinden itibaren elektronik olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;

a.) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 01/06/2020 tarihine,

b.) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir.

E-SMM uygulamasını kullanma zorunluluğunda kalan meslektaşlarınızın, küresel ölçekte yaşanan Coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, yürüttükleri kamu hizmetini fiilen ve hukuken yerine getirme imkanları kalmamıştır.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, Tebliğ’de açıklanan süre içinde başvuru yapmamaları ve belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine e-Serbest Makbuzu olarak düzenlememeleri halinde, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerle karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır.

Avukatlar yönünden, şu an için 30 Nisan 2020 tarihine kadar dava ve duruşmalar yönünden süreler durdurulmuştur. Evde kal çağrıları devam etmektedir. Bu sürecin sonu da belirsizdir. Tedbir sürelerinin uzaması halinde yaşanacak ekonomik mağduriyetin önüne geçebilmek için gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 24 Mart 2020 tarihli ve 31078 sayılı resmi Gazetede ilan edilen 518 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Mevcut durum ve mücbir sebep ilanı ile alınan tedbirler kapsamında; E- SMM uygulamasının yılsonuna kadar ertelenmesi talebine ihtiyaç duyulmuştur.

Yukarıda izah edilen sebeplerle, E-SMM uygulamasının 2020 yılı sonuna kadar ileriye ertelenmesi hususunu  arz ve talep ederiz.